Skoči na sadržaj

Asocijacija onlajn medija dobila svoj kodeks

Asocijacija onljan medija (AOM) izradila je prvi, sveobuhvatni kodeks za novinare koji rade u onlajn medijima. Kodeks je dopuna postojećem, važećem kodeksu novinara, tako da pored postojećih etičkih pravila i preporuka koje važe za sve medije, AOM-ov kodeks sadrži i poglavlja usko vezana za rad u onlajn redakciji.

U tom smislu kodeks preporučuje izradu internih pravila u okviru redakcije na osnovu kojih će se vršiti moderacija komentara, kao i formulisanje liste nedozvoljenih sadržaja. Tako se na primer pod nedozvoljenim sadržajem smatra: diskriminacija i govor mržnje, uvredljivi ili sadržaj koji ima svrhu oglašavanja proizvoda ili usluge, podaci o ličnosti, linkovi ka nepouzdanim sadržajem itd.

Poglavlje o informacionoj bezbednosti naglaša važnost stalne edukacije novinara i urednika o bezbednosnim izazovima u onlajn okruženju, upotrebe legalnih softvera i ažuriranja antivirusa kao i izrade procedure postupanja u slučaju hakerskih napada.

Članicama se preporučuje da urede način korišćenja ličnih podataka korisnika, a pre svega da obaveste čitaoce da medij prikuplja njihove lične podatke (na primer ime i prezime, IP adresu itd) kao i svrhu i osnov prikupljanja. Takođe, neophodno je i istaći ukoliko se koriste „kolačići“ (cookies), kao i naznaku vrste kolačića koji se koriste i pojašnjenje njihove svrhe.

Pored ovih, kodeks sadrži i poglavlja posvećena verifikaciji sadržaja, načinu izveštavanja u posebnim situacijama, odgovoru na informaciju i ispravci, zaštiti autorskog prava i čuvanju medijskog sadržaja i materiala.

Sve članica asocijacije pored ovog kodeksa, trebalo bi da u svakodnevnom radu koriste i Vodič AOM-a kroz autorsko pravo, Kodeks novinara Srbije kao i Smernice za primenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju.

Neke od ključnih preporuka su:

  • Pre objavljivanja informacija izvršiti verifikaciju činjenica na kojima se informacija zasniva, kao i izvor te informacije.
  • Tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštavati o događajima koji su od interesa za javnost.
  • Kreirati interna pravila postavljanja komentara na svim platformama koje koristite (sajt, društvene mreže…).
  • Poštovati delove zakona i Kodeksa novinara koji se odnose na odgovor na informaciju, ispravku informacije i naznake izmene u informacijama.
  • Poštovati standarde privatnosti u izveštavanju, a posebno se preporučuju poštovanje prava na zaborav i izrada pravila privatnosti u odnosu na lične podatke korisnika.
  • Zaštita autorskog prava – izraditi ugovor sa autorima ili nosiocima imovinskih autorskih prava, obrazac saglasnosti autora, kao i pravila korišćenja tekstova. U svakodnevnom radu koristiti Vodič AOM-a kroz autorsko pravo.
  • Poštovanje pravila koja se odnose na čuvanje medijskog sadržaja i materijala.
  • Posebnu pažnju posvetiti informacionoj bezbednosti i edukovanju novinara i urednika.

Kodeks AOM-a nastao je u okviru projekta „Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda u onlajn novinarstvu“, koji finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo Srbija. Stavovi izrečeni u ovom dokumentu ne odražavaju stavove Fondacije.